Algemene voorwaarden

1. Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de vaartochten.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst en opties.
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de klant mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk de vaartocht aanvaard. Ook mailverkeer behoort tot de mogelijkheden.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze 
      overeenkomst voortvloeien.
2.3 Indien er een optie wordt genomen, dient altijd een telefoonnummer te worden achtergelaten, waar men de komende drie weken bereikbaar is.
2.4 Indien er een optie wordt genomen voor een zaterdag, dient altijd binnen drie weken te worden beslist (mits anders overeengekomen). Voor maandag 
      tot en met vrijdag is de beslistermijn vier weken.
2.5 Als bij het rondvaartbedrijf een andere klant zich meldt voor dezelfde boot, dient binnen 2 dagen te worden beslist door degene die de optie heeft genomen.
2.6 Als bij het rondvaartbedrijf een andere klant zich meldt voor een vaartocht voorafgaande of na de klant, die de optie heeft genomen, dient het programma 
      binnen 2 dagen te worden vastgesteld.

3. Betaling.
3.1 De betaling geschiedt contant op de dag zelf of per bank overschrijving binnen 14 dagen na dato.
3.2 Indien u kiest voor betaling per bank, wordt bij een totaalbedrag boven € 500,=  alvast de helft gefactureerd. Deze moet betaald zijn uiterlijk een week
      voorafgaande aan de rondvaart.

4. Prijs.
4.1 Indien een klant te laat komt dan kan dit consequenties hebben voor de duur van de overeengekomen vaartocht of de prijs van de vaartocht.
4.2 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het vaarprogramma. 
      Het rondvaartbedrijf houdt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door
      prijsverhoging van derden waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.
4.3 Indien de boot bovenmatig vervuild is kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

5. Wijzigingen door de klant.
5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is.

6. Annuleringen.
6.1 Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, worden per boeking de volgende bedragen in rekening gebracht: 
      a) bij annulering binnen 6 – 3 weken voorafgaande aan de datum van afvaart 10% van de totaalprijs. 
      b) bij annulering tussen 3 – 1 weken voorafgaande aan de datum van afvaart 25% van de totaalprijs. 
      c) bij annulering binnen een week, voorafgaande aan de afvaart datum: 50% van de totaalprijs. 
      d) bij annulering van een vaartocht op de dag zelf is 75% van de totaalprijs verschuldigd. 
      e) zijn door ons in verband met uw boeking afspraken gemaakt met derden (bijv. besproken restaurants) dan gelden voor dat onderdeel de annuleringsvoorwaarden
      van deze bedrijven.
6.2 Ernstige ziekte of overlijden van degene, of zijn zeer naaste verwanten, die op deze dag een belangrijke rol zou spelen (bijv. wat te vieren heeft) is een reden
      voor kosteloze annulering.

7. Niet doorgaan van de vaartocht/wijziging.
7.1 Indien door omstandigheden door het rondvaartbedrijf wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht,
     verplicht het rondvaartbedrijf zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan dan kiezen voor een gelijkwaardig programma.
     Eventueel een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.
7.2 Bij slecht weer (onweer/windkracht > 8), ijsgang of hoog water wordt in overleg met de klant een alternatief bekeken en of een andere datum afgesproken.
7.3 Het rondvaartbedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde reden bestaat (o.a. stremming bruggen).

8. Aansprakelijkheid van het rondvaartbedrijf.
8.1 Het rondvaartbedrijf is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de passagier, indien zich het voorval, dat hiertoe leidde, zich voordeed aan
     boord of bij het op- of afstappen van de boot, voor zover dit voorval is veroorzaakt, door een omstandigheid, die een zorgvuldig schipper heeft kunnen vermijden of
     door een situatie, waarvan zulk een schipper de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
8.2 Het rondvaartbedrijf is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de passagier, indien de schipper nalatig is geweest in het verhinderen 
     of vermijden van een situatie of omstandigheid, die leidde tot schipbreuk, aanvaring, ontploffing of brand.
8.3 Het niet opvolgen van de onder 9.3 genoemde instructies, kunnen gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.
8.4 Het rondvaartbedrijf is aansprakelijk voor schade aan bagage of kleding van de passagier, voor zover zich dat voordeed tijdens de vaartocht, doordat
     de schipper nalatig is geweest in het vermijden of verhinderen van dit voorval.
8.5 Bij aansprakelijkheid is de vergoeding nooit hoger, dan het maximale bedrag, dat genoemd is in de betreffende verzekeringspolis.
8.6 Bij aansprakelijkheid voor schades die niet worden gedekt door de verzekering, is het bedrag van de vergoeding nooit hoger dan het factuurbedrag.

9. Verplichtingen klant en zijn/haar aansprakelijkheid.
9.1 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst
      aangaat aan het rondvaartbedrijf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten (o.a relevante medische en
      conditionele bijzonderheden).
9.2 Een passagier die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de vaartocht bemoeilijkt wordt, kan door de schipper van deelname worden
      uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.
9.3 Ten alle tijden, dienen de instructies en verboden van de schipper te worden opgevolgd. Ook dient men alleen op de daartoe aangewezen plaats aan- en/of
      van boord te gaan.
9.4 Indien het rondvaartbedrijf bewijst, dat schuld of nalatigheid van de passagier schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, kan de aansprakelijkheid
      van het rondvaartbedrijf daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
9.5 De passagier is aansprakelijk voor schade aan inventaris of boot door hem/haar of diens bagage.
9.6 Indien u tijdens wachturen, waardevolle spullen achterlaat in de boot, dient u dit te melden bij de schipper.

10. Huisdieren en overige.
10.1 Huisdieren alleen in overleg.
10.2 Afval van zelf meegebrachte etenswaren/drank wordt door de klant meegenomen, na afloop van de rondvaart.